સુપ્રીમ માં ફરી એક વખત નવી તારીખ આપવાનો સિલસિલો ચાલુ રાખેલ છે ...... નવી તારીખ 12 / 11 / 2013 પડી છે ....

સુપ્રીમ કોર્ટ માં ફરી એક વાર મુદત પડી છે જે LIVE જોવા માટે નીચે ની લિન્ક ખોલી તેમાં case number 14124/14125 દાખલ કરી વર્ષ 2012 સિલેક્ટ કરવું . 

સુપ્રીમ કોર્ટ ની સાઇટ માટે અહી કલીક કરો.
 
Top