મારા પરમ મિત્ર બલદેવપરી સાહેબે લખેલા ચરિત્રો (સ્વતંત્ર સેનાનીઓ) મેળવવા માટે નીચે કલીક કરો.
  1.  ચંદ્રશેખરઆઝાદ 
  2. ભગતસિંહ   (2)
  3. ખુદીરામ બોઝ    (2)
  4.  સુભાષચંદ્ર
  5.  રામપ્રસાદ 
  6. વાસુદેવ ફડકે
 
Top