જુનાગઢ જિલ્લા પી.ટી. ટીચર ની માહિતી માટે તાજેતર માં D.E.O. નો ઈમેલ હતો તે માટેની excel sheet અહી મુકેલ છે જેમાં માહિતી ભરી મોકલી સકાય.


PT TEACHER.EXCEL ફાઇલ અહી થી ડાઉનલોડ કરવી. 
 
Top