વહાલા મિત્રો અહિયાં ધોરણ 10 & 12 માટે Character  Certificate  & First Trial Certificate, 100 વિદ્યાર્થી માટે
મુકેલ છે.  જેમાં name list માં વિદ્યાર્થી ના English અને ગુજરાતી બન્ને ભાષામાં લખવા અને Certificate શીટ

માં સાઈડ પરથી રોલ નંબર તેમજ જે ભાષા માં વિદ્યાર્થી નું નામ જોતું હોય તે સિલેક્ટ કરવા.


Character  Certificate  & First Trial Certificate.xls    Download 
 
Top