ચુટણી માટે ખાસ મહત્વની બાબતો ની યાદી રાખવા માટે નું પત્રક.
બેલેટ પુનિત, કંટ્રોલ યુનિટ ના નંબર, ગ્રીન સીલ, સ્ટ્રીપ સીલ, ની તમામ વિગતો માટે નું પત્રક.

Download 
 
Top