ટૂંક સમય માં માધ્યમિક અને ઉ. માધ્યમિક ના શિક્ષકોને રક્ષણ મળશે તેવું જણાય રહ્યું છે.

તારીખ 30/6/2008 સુધીમાં જે શિક્ષકો ને 365 દિવસની સળંગ નોકરી પૂર્ણ કરી હસે તેને રક્ષણ મળવા પાત્ર થાશે. 
Top